Fit4School

Beschrijving van de dienst:

Veilig schoolklimaat. Positief beïnvloeden van waarden en normen door middel van sportbeoefening buiten de georganiseerde sport, waarbij de nadruk ligt op begrippen als zelfregie, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect.

Doelstelling:

 • Positief beïnvloeden van waarden en normen door middel van sportbeoefening buiten de georganiseerde sport, waarbij de nadruk ligt op begrippen als zelfregie, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect.
 • Bevorderen van gezondheid door kennis te laten maken met bewegen in relatie tot een groep waarbij rekening met elkaar wordt gehouden.
 • Bewustwording van eigen beïnvloedingsmogelijkheden

Resultaat:

 • Deelnemers geven aan dat ze hun eigen leven positief kunnen beïnvloeden/ verhogen zelfregie
 • Sport is door de deelnemers als positief ervaren nadat ze hebben kennisgemaakt met de beleving van sport
 • Deelnemers geven aan zich gesteund te voelen door groepsgenoten

Wat doen we:

Het geven van sport clinics aan verschillende klassen met als doel om een veiliger schoolklimaat te creëren. Door samen te bewegen en te praten werken  de jongeren aan zelfvertrouwen en werken aan thema’s als verantwoordelijkheid, respect en samenwerking. Uiteindelijk wordt de zelfregie, verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag,  hiermee versterkt.

 • Sportaanbod waarbij thema’s als zelfregie,  geluk, respect, samenwerking en verantwoordelijkheid worden verweven
 • Educatie betreffende het onderwerp wordt aangeboden op de sportlocatie direct gevolgd door een blok sport en bewegen.
 • Duur wordt in overleg bepaald waarbij rekening wordt gehouden met de spanningsboog van de doelgroep
 • Ieder trainingsbijeenkomst kent een consistente opbouw
 • De eerste en laatste bijeenkomst van iedere cyclus worden dusdanig gemarkeerd dat deelnemers hun eigen leerproces inzichtelijk krijgen.

Referentie: Eemsdeltacollege locatie Eelwerd

Inhoud:

De workshops besloegen twee delen: een theorie en praktijkgedeelte. Binnen het theorieblok zijn de kernwaarden van het Eemsdelta aan de orde geweest. Kernwaarden hierbij waren: vertrouwen, relatie en eigenaarschap. De combinatie met sport maakte dat de deelnemers contact met elkaar konden maken. In de praktijk hebben ervaring opgedaan bij het stelle van persoonlijke doelen, elkaar te leren vertrouwen en op elkaar te kunnen bouwen. Sport is hierbij als middel ingezet om vanuit een zelfregulerende benadering leerlingen spelenderwijs de gevolgen van hun (negatieve) zelfbeeld/gedrag te laten ervaren.  Vanaf dit punt is door middel van sport en spel de ombuiging naar positief gedrag en verandering van het zelfbeeld gerealiseerd.

In een open sfeer was het voor de deelnemers mogelijk om te werken aan thema’s als zelfvertrouwen, vertrouwen in relaties op te doen , het bewust worden van (non) verbale communicatie en het werken met doelen. Op deze wijze werden theorie en praktijk samen gebracht.

Resultaat:   

De leerlingen hebben zichtbaar een groeiproces doorgemaakt. De deelnemers bleken doelgerichter te werken, meer doorzettingsvermogen te tonen en meer persoonlijk grenzen te stellen.

De focus is gelegd op het stellen van haalbare doelen. Vanuit een theorieopdracht waarin leerlingen hun dromen/doelen beschreven een doel stelden en stapsgewijs hier naar toe te werken. De school (mentor/projectleider) is gevraagd dit proces te ondersteunen. De verbinding wordt gelegd door in het mentoruur de successen  onder de aandacht  te brengen.

Alle activiteiten waren gericht op het werken vanuit doelen. Deze waren gekoppeld aan individuele doelen en groepsopdrachten. Een aantal leerlingen hebben handvatten en tips gegeven om hun doelen specifieker te maken, zowel binnen de school als sport.